International summer ballet camp

DANCS-PIRAN 2024

July 29, 2024 - August 10, 2024

International summer ballet camp Dancs-Piran 2024

July 29, 2024 - August 10, 2024

Privacy Policy / Politika zasebnosti

Privacy Policy

Last Updated On 30-Jan-2024

Effective Date 30-Jan-2024

This Privacy Policy describes the policies of Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, Slovenia 1000 Ljubljana, Slovenia, email: info@dancs-piran.com, phone: +386 40 465 160 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://dancs-piran.com ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

Information We Collect:

We will collect and process the following personal information about you:

 Name

 Email

 Mobile

 Date of Birth

 Address

 Payment Info

How We Use Your Information:

We will use the information that we collect about you for the following purposes:

Marketing/ Promotional:

If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

How We Share Your Information:

We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

Analytics:

We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.

We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

Retention Of Your Information:

We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after each camp or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

Your Rights:

Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@dancs-piran.com. We will respond to your request in accordance with applicable law.

You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at info@dancs-piran.com.

Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

Cookies Etc.

To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

Security:

The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

Third Party Links & Use Of Your Information:

 Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Grievance / Data Protection Officer:

 If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, email: info@dancs-piran.com. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Privacy Policy generated with CookieYes.

Politika zasebnosti

Nazadnje posodobljeno 30. januarja 2024

Datum začetka veljavnosti 30. januar 2024

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje politike Društva baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, Slovenija 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@dancs-piran.com, telefon: +386 40 465 160 o zbiranju, uporabi in razkritju vaših podatkov, ki jih zbiramo, ko uporabljate našo spletno stran ( https://dancs-piran.com ). (servis”). Z dostopom do storitve ali njeno uporabo soglašate z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših podatkov v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti. Če se ne strinjate z istim, vas prosimo, da ne dostopate do storitve in je ne uporabljate.

Ta pravilnik o zasebnosti lahko kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila in bomo objavili spremenjen pravilnik o zasebnosti v storitvi. Spremenjeni pravilnik bo začel veljati 180 dni od objave spremenjenega pravilnika v storitvi in vaš nadaljnji dostop ali uporaba storitve po tem času pomeni, da se strinjate s spremenjenim pravilnikom o zasebnosti. Zato priporočamo, da občasno pregledate to stran.

Podatki, ki jih zbiramo:


O vas bomo zbirali in obdelovali naslednje osebne podatke:

Ime

E-naslov

Mobilni

Datum rojstva

Naslov

Informacije o plačilu

Kako uporabljamo vaše podatke:

Podatke, ki jih zbiramo o vas, bomo uporabili za naslednje namene:

Trženje/promocija:

Če želimo vaše podatke uporabiti za kateri koli drug namen, vas bomo vprašali za soglasje in bomo vaše podatke uporabili šele, ko prejmemo vaše soglasje in nato samo za namen(e), za katere soglasje podelimo, razen če od nas zahteva, da storimo drugače. pravo.

Kako delimo vaše podatke:

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenesli nobeni tretji osebi brez vašega soglasja, razen v omejenih okoliščinah, kot je opisano spodaj:

Analitika:

Od tretjih oseb zahtevamo, da uporabljajo osebne podatke, ki jim jih prenesemo, samo za namen, za katerega so bili preneseni, in jih ne hranijo dlje, kot je potrebno za izpolnitev omenjenega namena.
Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi za naslednje: (1) zaradi ravnanja v skladu z veljavno zakonodajo, uredbo, sodno odredbo ali drugim pravnim postopkom; (2) za uveljavljanje vaših pogodb z nami, vključno s tem pravilnikom o zasebnosti; ali (3) za odgovor na trditve, da vaša uporaba storitve krši katere koli pravice tretjih oseb. Če se storitev ali naše podjetje združi ali pridobi z drugim podjetjem, bodo vaši podatki eno od sredstev, ki se prenesejo na novega lastnika.

Hramba vaših podatkov:

Vaše osebne podatke bomo hranili pri nas od 90 dni do 2 leti po vsakem taborjenju ali tako dolgo, kot jih potrebujemo za izpolnjevanje namenov, za katere so bili zbrani, kot je podrobno opisano v tem pravilniku o zasebnosti. Določene podatke bomo morda morali hraniti dlje časa, kot je vodenje evidenc/poročanje v skladu z veljavno zakonodajo ali iz drugih zakonitih razlogov, kot je uveljavljanje zakonskih pravic, preprečevanje goljufij itd. Preostali anonimni podatki in združeni podatki, ki vas ne identificirajo (neposredno ali posredno), se lahko hranijo za nedoločen čas.

Vaše pravice:

Odvisno od veljavne zakonodaje imate morda pravico do dostopa in popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov ali prejemanja kopije vaših osebnih podatkov, omejitve ali nasprotovanja aktivni obdelavi vaših podatkov, prosite, da delimo (prenesemo) vaše osebne podatke. podatke drugemu subjektu, preklic kakršnega koli soglasja, ki ste nam ga dali za obdelavo vaših podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri zakonskem organu in druge pravice, ki so lahko pomembne v skladu z veljavno zakonodajo. Za uveljavljanje teh pravic nam lahko pišete na info@dancs-piran.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.
Od neposrednega trženjskega komuniciranja ali profiliranja, ki ga izvajamo v marketinške namene, se lahko odjavite tako, da nam pišete na info@dancs-piran.com.
Upoštevajte, da če nam ne dovolite zbiranja ali obdelave zahtevanih osebnih podatkov ali prekličete soglasje za obdelavo le-teh za zahtevane namene, morda ne boste mogli dostopati ali uporabljati storitev, za katere so bili vaši podatki potrebni.

Piškotki itd.:

Če želite izvedeti več o tem, kako jih uporabljamo in o vaših izbirah v zvezi s temi tehnologijami sledenja, si oglejte naš pravilnik o piškotkih.

Varnost:

Varnost vaših podatkov je za nas pomembna in uporabili bomo razumne varnostne ukrepe, da preprečimo izgubo, zlorabo ali nepooblaščeno spremembo vaših podatkov pod našim nadzorom. Vendar pa glede na inherentna tveganja ne moremo zagotoviti absolutne varnosti in posledično ne moremo zagotoviti ali jamčiti za varnost vseh informacij, ki nam jih posredujete, in to počnete na lastno odgovornost.

Povezave tretjih oseb in uporaba vaših podatkov:

Naša storitev lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne upravljamo mi. Ta pravilnik o zasebnosti ne obravnava pravilnika o zasebnosti in drugih praks tretjih oseb, vključno s katero koli tretjo osebo, ki upravlja katero koli spletno mesto ali storitev, ki je lahko dostopna prek povezave v storitvi. Močno vam svetujemo, da pregledate politiko zasebnosti vsakega spletnega mesta, ki ga obiščete. Nimamo nadzora in ne prevzemamo odgovornosti za vsebino, pravilnike o zasebnosti ali prakse katerih koli spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Pooblaščenec za pritožbe / varstvo podatkov:

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede obdelave vaših podatkov, ki so na voljo pri nas, lahko pošljete e-pošto našemu uradniku za pritožbe na Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet Artists Association, Župančičeva 1, e-pošta: info@dancs-piran.com. Vaše pomisleke bomo obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo.

Politika zasebnosti, ustvarjena s CookieYes.