RAZPOLOŽLJIVOST

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

Prvi teden

20

Zasedeno

19

Zasedeno

18

Zasedeno

17

Zasedeno

16

Zasedeno

15

Zasedeno

14

Zasedeno

13

Zasedeno

12

Zasedeno

11

Zasedeno

10

Zasedeno

9

Zasedeno

8

Zasedeno

7

Zasedeno

6

Zasedeno

5

Zasedeno

4

Prosto

3

Prosto

2

Prosto

1

Prosto

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

Drugi teden

20

Zasedeno

19

Zasedeno

18

Zasedeno

17

Zasedeno

16

Zasedeno

15

Zasedeno

14

Zasedeno

13

Zasedeno

12

Zasedeno

11

Zasedeno

10

Zasedeno

9

Zasedeno

8

Zasedeno

7

Zasedeno

6

Zasedeno

5

Zasedeno

4

Zasedeno

3

Zasedeno

2

Prosto

1

Prosto

Nadaljevalna & Profesionalna delavnica

Prvi teden

25

Zasedeno 

 24

Zasedeno

23

Zasedeno

22 

Zasedeno

21 

Zasedeno

20

Zasedeno

19

Zasedeno

18

Zasedeno

17

Zasedeno

16

Zasedeno

15

Zasedeno

14

Zasedeno

13

Zasedeno

12

Prosto

11

Prosto

10

Prosto

9

Prosto

8

Prosto

7

Prosto

6

Prosto

5

Prosto

4

Prosto

3

Prosto

2

Prosto

1

Prosto

Nadaljevalna & Profesionalna delavnica

Drugi teden

25

Zasedeno

24

Zasedeno

23

Zasedeno

22

Zasedeno

21

Zasedeno

20

Zasedeno

19

Zasedeno

18

Zasedeno

17

Zasedeno

16

Zasedeno

15

Zasedeno

14

Zasedeno

13

Zasedeno

12

Prosto

11

Prosto

10

Prosto

9

Prosto

8

Prosto

7

Prosto

6

Prosto

5

Prosto

4

Prosto

3

Prosto

2

Prosto

1

Prosto

Privacy Policy / Politika zasebnosti

Privacy Policy

Last Updated On 30-Jan-2024

Effective Date 30-Jan-2024

This Privacy Policy describes the policies of Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, Slovenia 1000 Ljubljana, Slovenia, email: info@dancs-piran.com, phone: +386 40 465 160 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://dancs-piran.com ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

Information We Collect:

We will collect and process the following personal information about you:

 Name

 Email

 Mobile

 Date of Birth

 Personal identity number

 Status

 Address

 Information about education

 Payment Info

 All personal data filled in the Application form and Data form

How We Use Your Information:

We will use the information that we collect about you for the following purposes:

Marketing/ Promotional:

If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

How We Share Your Information:

We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

Analytics:

We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.

We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

Retention Of Your Information:

We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after each camp or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

Your Rights:

Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@dancs-piran.com. We will respond to your request in accordance with applicable law.

You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at info@dancs-piran.com.

Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

Cookies Etc.

To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

Security:

The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

Third Party Links & Use Of Your Information:

 Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Grievance / Data Protection Officer:

 If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, email: info@dancs-piran.com. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Privacy Policy generated with CookieYes.

Politika zasebnosti

Nazadnje posodobljeno 30. januarja 2024

Datum začetka veljavnosti 30. januar 2024

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje politike Društva baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, Slovenija 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@dancs-piran.com, telefon: +386 40 465 160 o zbiranju, uporabi in razkritju vaših podatkov, ki jih zbiramo, ko uporabljate našo spletno stran ( https://dancs-piran.com ). (servis”). Z dostopom do storitve ali njeno uporabo soglašate z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših podatkov v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti. Če se ne strinjate z istim, vas prosimo, da ne dostopate do storitve in je ne uporabljate.

Ta pravilnik o zasebnosti lahko kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila in bomo objavili spremenjen pravilnik o zasebnosti v storitvi. Spremenjeni pravilnik bo začel veljati 180 dni od objave spremenjenega pravilnika v storitvi in vaš nadaljnji dostop ali uporaba storitve po tem času pomeni, da se strinjate s spremenjenim pravilnikom o zasebnosti. Zato priporočamo, da občasno pregledate to stran.

Podatki, ki jih zbiramo:

O vas bomo zbirali in obdelovali naslednje osebne podatke:

Ime

E-naslov

Mobilni

Datum rojstva

EMŠO

Naslov

Status

Informacije o izobraževanju

Informacije o plačilu

Vse osebne podatke, ki jih izpolnjujete v obrazcih Prijavni obrazec in Podatkovni formular

Kako uporabljamo vaše podatke:

Podatke, ki jih zbiramo o vas, bomo uporabili za naslednje namene:

Trženje/promocija:

Če želimo vaše podatke uporabiti za kateri koli drug namen, vas bomo vprašali za soglasje in bomo vaše podatke uporabili šele, ko prejmemo vaše soglasje in nato samo za namen(e), za katere soglasje podelimo, razen če od nas zahteva, da storimo drugače. pravo.

Kako delimo vaše podatke:

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenesli nobeni tretji osebi brez vašega soglasja, razen v omejenih okoliščinah, kot je opisano spodaj:

Analitika:

Od tretjih oseb zahtevamo, da uporabljajo osebne podatke, ki jim jih prenesemo, samo za namen, za katerega so bili preneseni, in jih ne hranijo dlje, kot je potrebno za izpolnitev omenjenega namena.
Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi za naslednje: (1) zaradi ravnanja v skladu z veljavno zakonodajo, uredbo, sodno odredbo ali drugim pravnim postopkom; (2) za uveljavljanje vaših pogodb z nami, vključno s tem pravilnikom o zasebnosti; ali (3) za odgovor na trditve, da vaša uporaba storitve krši katere koli pravice tretjih oseb. Če se storitev ali naše podjetje združi ali pridobi z drugim podjetjem, bodo vaši podatki eno od sredstev, ki se prenesejo na novega lastnika.

Hramba vaših podatkov:

Vaše osebne podatke bomo hranili pri nas od 90 dni do 2 leti po vsakem taborjenju ali tako dolgo, kot jih potrebujemo za izpolnjevanje namenov, za katere so bili zbrani, kot je podrobno opisano v tem pravilniku o zasebnosti. Določene podatke bomo morda morali hraniti dlje časa, kot je vodenje evidenc/poročanje v skladu z veljavno zakonodajo ali iz drugih zakonitih razlogov, kot je uveljavljanje zakonskih pravic, preprečevanje goljufij itd. Preostali anonimni podatki in združeni podatki, ki vas ne identificirajo (neposredno ali posredno), se lahko hranijo za nedoločen čas.

Vaše pravice:

Odvisno od veljavne zakonodaje imate morda pravico do dostopa in popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov ali prejemanja kopije vaših osebnih podatkov, omejitve ali nasprotovanja aktivni obdelavi vaših podatkov, prosite, da delimo (prenesemo) vaše osebne podatke. podatke drugemu subjektu, preklic kakršnega koli soglasja, ki ste nam ga dali za obdelavo vaših podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri zakonskem organu in druge pravice, ki so lahko pomembne v skladu z veljavno zakonodajo. Za uveljavljanje teh pravic nam lahko pišete na info@dancs-piran.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.
Od neposrednega trženjskega komuniciranja ali profiliranja, ki ga izvajamo v marketinške namene, se lahko odjavite tako, da nam pišete na info@dancs-piran.com.
Upoštevajte, da če nam ne dovolite zbiranja ali obdelave zahtevanih osebnih podatkov ali prekličete soglasje za obdelavo le-teh za zahtevane namene, morda ne boste mogli dostopati ali uporabljati storitev, za katere so bili vaši podatki potrebni.

Piškotki itd.:

Če želite izvedeti več o tem, kako jih uporabljamo in o vaših izbirah v zvezi s temi tehnologijami sledenja, si oglejte naš pravilnik o piškotkih.

Varnost:

Varnost vaših podatkov je za nas pomembna in uporabili bomo razumne varnostne ukrepe, da preprečimo izgubo, zlorabo ali nepooblaščeno spremembo vaših podatkov pod našim nadzorom. Vendar pa glede na inherentna tveganja ne moremo zagotoviti absolutne varnosti in posledično ne moremo zagotoviti ali jamčiti za varnost vseh informacij, ki nam jih posredujete, in to počnete na lastno odgovornost.

Povezave tretjih oseb in uporaba vaših podatkov:

Naša storitev lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne upravljamo mi. Ta pravilnik o zasebnosti ne obravnava pravilnika o zasebnosti in drugih praks tretjih oseb, vključno s katero koli tretjo osebo, ki upravlja katero koli spletno mesto ali storitev, ki je lahko dostopna prek povezave v storitvi. Močno vam svetujemo, da pregledate politiko zasebnosti vsakega spletnega mesta, ki ga obiščete. Nimamo nadzora in ne prevzemamo odgovornosti za vsebino, pravilnike o zasebnosti ali prakse katerih koli spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Pooblaščenec za pritožbe / varstvo podatkov:

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede obdelave vaših podatkov, ki so na voljo pri nas, lahko pošljete e-pošto našemu uradniku za pritožbe na Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet Artists Association, Župančičeva 1, e-pošta: info@dancs-piran.com. Vaše pomisleke bomo obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo.

Politika zasebnosti, ustvarjena s CookieYes.

MIRNA SPORIŠ

BALET V PIRANU
MIRNA SPORIŠ

Po rodu iz Hrvaške.

Je baletna prvakinja HNK Zagreb, baletna pedagoginja, baletna mojstrica in koreografinja.

Na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran bo v Osnovnem naprednem tečaju klasičnega baleta poučeval prvič.

V letu 2024 bo poučevala:

v Osnovnem & naprednem tečaju klasičnega baleta:

   • baletni trening
   • tehnika klasičnega baleta
   • koreografsko delavnico – priprave na nastop

Mirna Sporiš se je rodila v Zagrebu, kjer je leta 1990 končala Srednjo šolo za klasični balet. Istega leta je postala članica Baleta Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu, bila leta 1993 promovirana v solistko in leta 2003 v prvakinjo baleta.

Leta 2016 je zaključila študij na Akademiji za dramsko umetnost, kjer je v prvi generaciji študentov diplomirala iz klasično-baletne pedagogike.

Poleg aktivnega delovanja na plesnem področju, Mirna Sporiš ves čas deluje tudi kot pedagoginja, koreografinja, asistentka koreografov in režiserka. Dolga leta je sodelovala z Baletno skupino Hrvaška, Opero b. b. in z Baletno skupino Carlotte Grisi iz Umaga. Vodila je številne delavnice za profesionalne baletne plesalce, kot pedagoginja pa redno sodeluje še s plesnim centrom Liberdance iz Zagreba in Srednjo baletno šolo Lujo Sarkočević iz Dubrovnika. Leta 2021 je postala profesorica klasičnega baleta na Visoki šoli za sodobni ples Ane Maletić.  

Koreografirala je za različne kulturne prireditve, leta 2016 pa je bila ena glavnih ustvarjalk postavitve razstave Hrestač v MUO Zagreb. Njeni koreografiji z naslovom Vstajenje in Za vedno sta bili uprizorjeni v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu.

V svoji dolgoletni karieri je sodelovala s številnimi svetovno priznanimi koreografi kot so Hans van Mannen, Edward Clug, Marco Goecke, Ashley Page, Patrick Armand, Derek Dean, Vladimir Derevianko, Vasco Wellenkamp, ​​​​Youri Vàmos, Renato Zanella, Waczlaw Orlykowski, Milko Šparemblek, Dinko Bogdanić, Leo Mujić, Staša Zurovac in številnimi drugimi.

Gostovala je v Italiji, Nemčiji, Španiji, Danski, Avstriji, Sloveniji, Portugalski, na Japonskem, v Južni Afriki, Mehiki, na Švedskem, v Srbiji, Makedoniji, Madžarski, Češki in drugod.  Za televizijo je Mirna Sporiš posnela številne dokumentarne filme in televizijske oddaje o baletu.

Vidne uspehe je dosegala tudi na raznih baletnih tekmovanjih (prvo mesto na Zveznem tekmovanju baletnih šol v Zemunu 1988, bronasta medalja na Jugoslovanskem baletnem tekmovanju v Novem Sadu leta 1988, prvo mesto na Jugoslovanskem tekmovanju baletnih plesalcev v Beogradu, leta 1990).

Je prejemnica več nagrad, med katerimi so Nagrada Ane Roje za gledališko sezono 2005/06 za vloge Pas de deux v Giselle, Otroka v baletu Maestro, Vilo temperamenta v Trnuljčici in za celoten profesionalen odnos do poklica baletni plesalec;   

2006 nagrado Hrvaškega gledališča za vlogo Swanilde v baletu Coppélia na Montmartru Lea Delibesa v koreografiji Yourija Vàmosa in izvedbi Hrvaškega narodnega gledališča Zagreb, ter leta 2013 Mare Nostrum Croaticum za prispevek h kulturni umetnosti.

Od leta 2022 je vodja Plesnega centra Carlotta Grisi v Umagu, kjer tudi poučuje.

SZILÀRD MACHER

BALET V PIRANU
SZILÀRD MACHER

Po rodu iz Madžarske.

Je baletni plesalec, pedagog, koreograf, Prorektor HDU.

Na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran bo v Nadaljevalni & profesionalni delavnici klasičnega baleta poučeval prvič.

V letu 2024 bo poučeval:

v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta:

   • trening klasičnega baleta
   • koreografsko delavnico klasično-baletnega repertoarja zbor in solo
   • delavnico variacije, pas de deux …
  •  

Szilárd Macher je med letoma 1985 in 1991 študiral na baletni šoli za umetnost v Győru, nato pa do leta 1994 na Madžarski plesni akademiji v Budimpešti. Po diplomi so mu ponudili pogodbo z Madžarskim nacionalnim baletom, kjer je plesal do leta 2020, ko je bil promoviran v solista. 

Plesal je Princa (Hrestač), Rotbarta, Pas de trois v Labodjem jezeru, Kmečki pas de deux v Giselle, Waclawa v Bakhchisarajski fontani, Karenina v Anni Karenini, Gremina v Onjeginu, Parisa v Romeu in Juliji, Charlesa Hamiltona in Gospoda Kennedyja v Gone with the Wind, Gospoda v Tragediji človeka), Adama v Tricky Students, Čarovnico v Sneguljčici, Velikega Brahmina v La Bayadére, Štiri madžarske uradnike v Mayerlingu ter glavne vloge v baletih Georga Balanchina (Serenada, Simfonija v C, Mesečnica), Jiříja Kyliana (Šest plesov), Hansa van Manena (Pet tangov, Concertante, Adagio Hammerklavier), Roberta Northa (Smrt in dekle), Ninette de Valois (Šah), Kennetha MacMillana (Koncert), Gyule Harangoza (Poloveški plesi), Lilla Pártaya (Bolero, Othello, Zlati čopič), Imre Dózse (Adagietto) in Andrása Lukácsa (Povezava). 

Leta 2002 je prejel nagrado Junior Interlyra, leta 2007 mu je madžarsko Ministrstvo za kulturo podelilo nagrado Gyula Harangozó, leta 2017 pa je prejel Zlati križ za zasluge na Madžarskem. Z Madžarskim nacionalnim baletom je gostoval v ZDA, Mehiki, na Kitajskem, Japonskem, v Španiji, na Nizozemskem, Finskem in bil vabljen na mednarodne gala koncerte v Rusiji, Avstriji, Italiji, Veliki Britaniji, na Finskem ter v Budimpešti v spomin na Rudolfa Nurejeva. 

Leta 1998 je diplomiral iz baletne pedagogike, leta 2003 iz plesne teorije in kritike na Madžarski plesni akademiji, leta 2007 pa je na Univerzi za gledališko in filmsko umetnost (SZFE) magistriral kot koreograf.  

Leta 1998 je postal učitelj baleta na Madžarski plesni univerzi, leta 2018 pa je prejel naziv  univerzitetnega profesorja. Leta 2010 je bil imenovan za direktorja Zavoda za izobraževanje plesnih umetnikov, od leta 2020 pa je prorektor na Madžarski baletni univerzi. 

Njegovi učenci so prejeli številne nagrade na mednarodnih baletnih tekmovanjih, prav tako pa so člani številnih baletnih ansamblov po vsem svetu (Balet Semperopere v Dresdenu, Kraljevega švedskega baleta, Tulsa baleta, Baleta v Hong Kongu, Dunajskega državnega baleta, Baleta v Mainzu, hrvaških in madžarskih nacionalnih baletnih ansamblov, Ansambla Hofesh Shechter, Frankfurtskega plesnega ansambla, baletnega ansambla opere v Göteborgu in drugih). Bil je gostujoči učitelj v Amsterdamu, Oslu in Helsinkih, na Tajvanu ter poučeval na raznih mednarodnih plesnih poletnih seminarjih in festivalih. Bil je tudi baletni mojster Madžarskega nacionalnega baleta, baleta Formosa (Tajvan), baleta Preljocaj in mednarodnega baletnega tekmovanja Nurejeva. 

Bil je član žirije na Mia Corak Slavenska IBC (Zagreb, 2016), 12th IBC – Sicily (2017), Anna Pavlova BC (Firence, 2018), Pacific IBC (Tokio, 2019). Deluje tudi kot plesni kritik in teoretik pri reviji Hungarian Dance Magazine. 

ANTON BOGOV

PLESNO POLETJE V PIRANU
ANTON BOGOV

Po rodu iz Rusije.

Je prvak slovenskega baleta, mednarodno priznani baletni plesalec, baletni mojster in pedagog.

Na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran bo v Nadaljevalni & profesionalni delavnici klasičnega baleta v letu 2024 poučeval četrtič.

V letu 2024 bo poučeval v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta:

   • trening klasičnega baleta
   • koreografsko delavnico klasično-baletnega repertoarja zbor in solo
   • delavnico variacije, pas de deux …

Anton Bogov se je rodil v Omsku v Rusiji, baletno šolanje pa zaključil v Almatiju v Kazahstanu. Že v času šolanja je nastopal na šolskih produkcijah in gledaliških predstavah. Po baletnem tekmovanju leta 1993 v Moskvi se je zaposlil v Mednarodnem baletnem gledališču Ochi v Nagoji na Japonskem, kjer je še danes stalni gost. Naslednje leto se je priključil baletnemu ansamblu SNG Maribor, leta 1996 je postal solist, dve leti pozneje (1998) pa tudi slovenski državljan. Kot prvi solist in prvak mariborskega Baleta stalno nastopa tudi z drugimi ansambli: s SNG Opera in balet Ljubljana (z baleti Hrestač, Giselle, Ana Karenina, Labodje jezero), z Opero v Gradcu (z baleti La Sylphide in Navihanka), s HNK Zagreb (Trnuljčica, Labodje jezero, Don Kihot, Bajadera, Carmen) in z Narodnim gledališčem v Pragi (Labodje jezero). Je stalni gost mednarodnih baletnih festivalov v Osaki (Don Kihot in La Sylphide), Bregenzu (Don Kihot), z Romunskim narodnim baletom je gostoval po Evropi; udeležil se je tudi Festivala Kišinjev v Moldaviji, v gledališču v Toulonu pa je nastopil z baletoma Trnuljčica in Coppélia. V ZDA, natančneje v Atlanti v zvezni državi Georgia, je gostoval s predstavo Labodje jezero, z gala koncerti po Italiji (v Bologni, Genovi in Parmi) pa je nastopil v izbrani skupini Roberto Bollé and Friends. Čeprav je klasično izšolan baletni plesalec, velikokrat nastopa tudi v sodobnejših koreografskih stvaritvah (Balanchine, MacMillan, Massine, Clug, Turcu idr.). Na mnogih mednarodnih baletnih tekmovanjih (v Seulu, Ljubljani, Budimpešti, Varni, Nagoji, Luksemburgu in Šanghaju) je med leti 1995 in 2004 prejemal visoke nagrade za izvrstno tehniko, najboljše partnerstvo in celostni umetniški vtis. Po izboru novinarjev revije Mariborčan je bil naj kulturnik leta 2006, leta 2007 pa je prejel nagrado Prešernovega sklada. Med njegovimi zadnjimi plesnimi kreacijami spadajo naslovna vloga iz baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva (v koreografiji Valentine Turcu), vloga Don Joséja iz baleta Carmen Rodiona Ščedrina (prav tako v koreografiji Valentine Turcu), vloga Colina iz komičnega baleta Navihanka, blestel pa je tudi kot zapeljivec Vikont Valmont iz neobaročnega baleta Nevarna razmerja ter Princ Siegfried (Labodje jezero).

YELENA PANKOVA

PLESNO POLETJE V PIRANU
YELENA PANKOVA

Po rodu iz Sankt Petersburga v Rusiji.

Je ena izmed najeminentnejših balerin 20. stoletja, gostja največjih svetovnih baletnih odrov in priznana baletna mojstrica, pedagoginja in koreografinja.

Na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran bo v Nadaljevalni & profesionalni delavnici klasičnega baleta bo po letih 2018 in 2019 v letu 2024 poučeval tretjič.

V letu 2024 bo poučevala:

v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta:

   • trening klasičnega baleta
   • koreografsko delavnico klasično-baletnega repertoarja zbor in solo
   • delavnico variacije, pas de deux …

 

v Osnovnem & naprednem tečaju klasičnega baleta:

   • karakterne plese.

Yelena Pankova se je rodila na Kamčatki v Rusiji. Izobraževala se je na Baletni akademiji Vaganova v Sankt Peterburgu, kjer so jo takoj po zaklju- čenem šolanju sprejeli v baletni ansambel znamenitega Mariinskega gledališča. Čeprav zelo mlada, je kmalu postala ena najbolj eminentnih balerin v baletu Kirov, s katerim je gostovala od New Yorka do Sydneya ter po vseh večjih evropskih mestih. Debitirala je kot Kitry v Don Kihotu, takoj za tem pa so sledile nosilne vloge v baletih Giselle, Trnuljčica, La Sylphide, Gusar in Les Sylphides. Glavno vlogo je plesala tudi v prvi ruski izvedbi Balanchinovega baleta Škotska simfonija.

Leta 1990 je skupaj s tedanjim soprogom, plesalcem Kirilom Melnikovim zapustila Sankt Petesburg in plesala v Cincinnatiju, v Firencah in kot “Segnior Principal” z Angleškim nacionalnim baletom v Londonu (English National Ballet), kjer je leta 1992 prejela naslov »Baletna umetnica leta». V sezoni 1992/1993 se je pridružila Bavarskemu državnemu baletu v Münchnu in svojemu že tako obširnemu repertoarju različnih baletnih vlog dodala še mnoge druge, med katerimi so Julija v Romeu in Juliji in Tatjana v Onjeginu Johna Cranka, Dama s kamelijami in Marija v Hrestaču Johna Neumaierja, plesala pa je tudi v Zakouski in Fearful Symmetries Petra Martinsa, Brief Fling Twyle Tharp, Black Cake Hansa van Mannena in Mozartov Klavirski koncert Uwe Scholza. Leta 1998 je poustvarila Nikijo v prvi nemški postavitvi Bajadere v koreograiji Patricea Barta.

Kot gostja se je redno vračala v Kirov (danes Mariinsky teater), kjer je poleg drugih upodabljala svojo znamenito kreacijo Giselle in Carmen Rolanda Petita. Plesala je s HET National baletom iz Amsterdama, Državnim madžarskim baletom iz Budimpešte, z baletom Milanske Scale, Opere v Bordeauxu, Teatra Massimo v Palermu, Carlo Felice v Genovi, Veronske arene in drugimi. Leta 2003 je prejela diplomo Baletne pedagoginje na Baletni akadeniji Vaganova v Sankt Peterburgu.

Vrsto njenih baletnih kreacij med njimi v Gusarju, La Vivandiere, Paquiti in Black Cake lahko danes vidimo na televizijskih posnetkih.

Zadnja leta združuje svojo dejavnost balerine in koreografinje. Postavila je več znanih predstav, kot so Gusar (Le Corsaire) v Državnem akademskem gledališču opere in baleta Tatar Musa Jalil v Kazanu (2005), Labodje jezero v Theatro Municipal v Riu de Janeiru (2007 – nagrajena z nagrado Najboljša brazilska baletna produkcija leta), Trnuljčico v Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu (2010), Raymondo v gledališču Vanemuine v Tartuju, Raymondo v Permu, La Sylphide v Ekaterinburgu” in druge. Yelena Pankova je bila profesorica baleta na znani akademiji Borisa Eifmana v Sankt Peterburgu, danes pa je baletna mojstrica v Jekaterinburškem Uralskem baletu, poučuje pa tudi “The art of rehearsal” na konservatoriju SPb.

CENIK DANCS-PIRAN 2024 – SEMINAR & DELAVNICA

OB BALETNEM DROGU

Pozor!

Cenik DANCS-PIRAN prikazuje cene kotizacij za udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem taboru Dancs-Piran 2024. Cene kotizacij NE vključujejo namestitve in/ali prehrane v Dancs centru. Cenik namestitve in/ali prehrane v Dancs centru si lahko ogledate s klikom na spodnji gumb:

OSNOVNI NAPREDNI TEČAJ KLASIČNEGA BALETA

Cenik za udeležbo na tečaju

FIRST MINUTE CENA

ZA PRIJAVE DO 15.2.2024
 •  

Posamezni teden:

Prijavnina + 4 delavnice / dan x 6 dni +  nastop na enem večeru Dancs-Piran

412,50 eur

Celotni seminar v trajanju dveh tednov:

Prijavnina + 4 delavnice / dan x 12 dni + nastop na dveh večerih Dancs-Piran

675,50 eur

POGOJI:

  • možnost plačila v dveh zaporednih mesečnih obrokih
  • prvi obrok (50,00 eur prijavnine in 50%  preostalega zneska) mora biti poravnan do 15. februarja 2024
  • v primeru, da prvi obrok do 15. februarja 2024 ni poravnan, niste več upravičeni do FIRST MINUTE CENE
  • preostanek računa mora biti v celoti poravnan najkasneje do 15. marca 2024
  • v primeru odpovedi ste upravičeni do delnega povračila pod pogoji za First minute prijave – namig: izkoristite lahko možnost zavarovanja pri eni od zavarovalnih družb
  • znesek ne vključuje stroškov bivanja in prehrane

POLNA CENA

ZA PRIJAVE OD 16.2.2024 DALJE
 •  

Posamezni teden:

Prijavnina + 4 delavnice / dan x 6 dni +  nastop na enem večeru Dancs-Piran

562,50 eur

Celotni seminar v trajanju dveh tednov:

Prijavnina + 4 delavnice / dan x 12 dni + nastop na dveh večerih Dancs-Piran

825,50 eur

POGOJI:

  • možnost obročnega odplačevanja v največ štirih obrokih, število obrokov je odvisno od datuma prijave
  • znesek mora biti v celoti poravnan do 15. julija 2024
  • v primeru odpovedi udeležbe ste upravičeni do delnega povračila pod pogoji za prijave po cenovnem razredu Polna cena – namig: izkoristite lahko možnost zavarovanja pri eni od zavarovalnih družb
  • znesek ne vključuje stroškov bivanja in prehrane

POPUSTI:

Popusti se ne seštevajo!

  • 5% popust na ceno udeležbe v Osnovnem naprednem tečaju v trajanju dveh tednov v letu 2024 za udeleženke & udeležence Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, ki so tabor v letu 2023 obiskovali v polnem obsegu;
  • 3% popust na ceno udeležbe v Osnovnem naprednem tečaju v trajanju posameznega tedna v letu 2024 za udeleženke & udeležence Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, ki so na taboru v letu 2023 obiskovali vse delavnice (ne opcionalno) v trajanju dveh tednov;
  • 2,5% popust na ceno udeležbe v Osnovnem naprednem tečaju v trajanju dveh tednov v letu 2024 za udeleženke & udeležence Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, ki so tabor v letu 2023 obiskovali v trajanju posameznega tedna;
  • 2% popust na ceno udeležbe v Osnovnem naprednem tečaju v trajanju posameznega tedna v letu 2024 za udeleženke & udeležence Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, ki so tabor v letu 2023 obiskovali v trajanju posameznega tedna;
  • 10% popust na ceno udeležbe v Osnovnem naprednem tečaju v trajanju dveh tednov v letu 2024 za udeleženke & udeležence, ki so se v letih med 2014 in 2023 Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran udeležili v najman petih letih;
  • 7% popust na ceno udeležbe v Osnovnem naprednem tečaju v trajanju posameznega tedna v letu 2024 za udeleženke & udeležence, ki so se v letih med 2014 in 2023 Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran udeležili v najman petih letih;
  • 25% popust na ceno udeležbe v Osnovnem naprednem tečaju v trajanju dveh tednov v letu 2024 za udeleženke & udeležence, ki so se Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran udeležili v vseh letih od 2014 do 2023;
  • 15% popust na ceno udeležbe v Osnovnem naprednem tečaju v trajanju posameznega tedna v letu 2024 za udeleženke & udeležence, ki so se Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran udeležili v vseh letih od 2014 do 2023.

NADALJEVALNA & PROFESIONALNA DELAVNICA KLASIČNEGA BALETA

Cenik za udeležbo na delavnici

FIRST MINUTE CENA

ZA PRIJAVE DO 15.2.2024
 •  

PRVA MOŽNOST:

Trening klasičnega baleta & Koreografska delavnica klasično-baletnega repertoarja

Posamezni teden:

Prijavnina + 3 delavnice / dan x 6 dni +  nastop na enem večeru Dancs-Piran

409,75 eur

Celotni seminar v trajanju dveh tednov:

Prijavnina + 3 delavnice / dan x 12 dni +  nastop na dveh večerih Dancs-Piran

669,50 eur

OPCIONALNO – DOPLAČILO: Delavnica: variacije, pas de deux

Posamezni teden:

1 delavnica / dan x 6 dni +  nastop z variacijo ali pdd-jem… na enem večeru Dancs-Piran

197,10 eur

Celotni seminar v trajanju dveh tednov:

1 delavnica / dan x 12 dni +  nastop z variacijo ali pdd-jem… na dveh večerih Dancs-Piran

344,20 eur

DRUGA MOŽNOST:

Trening klasičnega baleta & Delavnica: variacije, pas de deux …

Posamezni teden:

Prijavnina + 2 delavnice / dan x 6 dni +  nastop z variacijo, pdd … na enem večeru Dancs-Piran

333,68 eur

Celotni seminar v trajanju dveh tednov:

Prijavnina + 2 delavnice / dan x 12 dni +  nastop z variacijo, pdd … na dveh večerih Dancs-Piran

567,36 eur

POGOJI:

  • možnost plačila v dveh zaporednih mesečnih obrokih
  • prvi obrok (50,00 eur prijavnine in 50%  preostalega zneska) mora biti poravnan do 15. februarja 2024
  • v primeru, da prvi obrok do 15. februarja 2024 ni poravnan, niste več upravičeni do FIRST MINUTE CENE
  • preostanek računa mora biti v celoti poravnan najkasneje do 15. marca 2024
  • v primeru odpovedi ste upravičeni do delnega povračila pod pogoji First minute – namig: izkoristite lahko možnost zavarovanja pri eni od zavarovalnih družb
  • znesek ne vključuje stroškov bivanja in prehrane

POLNA CENA

ZA PRIJAVE OD 16.2.2024 DALJE
 •  

PRVA MOŽNOST:

Trening klasičnega baleta & Koreografska delavnica klasično-baletnega repertoarja

Posamezni teden:

Prijavnina + 3 delavnice / dan x 6 dni +  nastop na enem večeru Dancs-Piran

559,75 eur

Celotni seminar v trajanju dveh tednov:

Prijavnina + 3 delavnice / dan x 12 dni +  nastop na dveh večerih Dancs-Piran

819,50 eur

OPCIONALNO – DOPLAČILO: Delavnica: variacije, pas de deux

Posamezni teden:

1 delavnica / dan x 6 dni +  nastop z variacijo ali pdd-jem… na enem večeru Dancs-Piran

272,20 eur

Celotni seminar v trajanju dveh tednov:

1 delavnica / dan x 12 dni +  nastop z variacijo ali pdd-jem… na dveh večerih Dancs-Piran

419,40 eur

DRUGA MOŽNOST:

Trening klasičnega baleta & Delavnica: variacije, pas de deux …

Posamezni teden:

Prijavnina + 2 delavnice / dan x 6 dni +  nastop z variacijo, pdd … na enem večeru Dancs-Piran

483,68 eur

Celotni seminar v trajanju dveh tednov:

Prijavnina + 2 delavnice / dan x 12 dni +  nastop z variacijo, pdd … na dveh večerih Dancs-Piran

717,36 eur

POGOJI:

  • možnost obročnega odplačevanja v največ štirih obrokih, število obrokov je odvisno od datuma prijave
  • znesek mora biti v celoti poravnan do 15. julija 2024
  • v primeru odpovedi udeležbe ste upravičeni do delnega povračila pod pogoji za prijave po cenovnem razredu Polna cena – namig: izkoristite lahko možnost zavarovanja pri eni od zavarovalnih družb
  • znesek ne vključuje stroškov bivanja in prehrane

POPUSTI:

Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za tiste udeleženke in udeležence, ki so Dancs-Piran v preteklih letih obiskovali kot plesalke ali plesalci v prestavah DBUS!

  • 5% popust na ceno udeležbe v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici v trajanju dveh tednov v letu 2024 za udeleženke & udeležence Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, ki so tabor v letu 2023 obiskovali v polnem obsegu;
  • 3% popust na ceno udeležbe v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici v trajanju posameznega tedna v letu 2024 za udeleženke & udeležence Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, ki so tabor v letu 2023 obiskovali v polnem obsegu;
  • 2,5% popust na ceno udeležbe v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici v trajanju dveh tednov v letu 2024 za udeleženke & udeležence Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, ki so tabor v letu 2023 obiskovali v trajanju posameznega tedna;
  • 2% popust na ceno udeležbe v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici v trajanju posameznega tedna v letu 2024 za udeleženke & udeležence Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024, ki so tabor v letu 2023 obiskovali v trajanju posameznega tedna;
  • 10% popust na ceno udeležbe v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici v trajanju dveh tednov v letu 2024 za udeleženke & udeležence, ki so se v letih med 2014 in 2023 Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran udeležili v najman petih letih;
  • 7% popust na ceno udeležbe v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici v trajanju posameznega tedna v letu 2024 za udeleženke & udeležence, ki so se v letih med 2014 in 2023 Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran udeležili v najman petih letih;
  • 25% popust na ceno udeležbe v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici v trajanju dveh tednov v letu 2024 za udeleženke & udeležence, ki so se Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran udeležili v vseh letih od 2014 do 2023;
  • 15% popust na ceno udeležbe v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici v trajanju posameznega tedna v letu 2024 za udeleženke & udeležence, ki so se Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran udeležili v vseh letih od 2014 do 2023.

ZAKAJ JE DANCS-PIRAN POSEBEN POLETNI BALETNI TABOR?

PREDSTAVA DANCS-PIRAN - PAQUITA
BALETNI TRENING DANCS-PIRAN
DELAVNICA SODOBNEGA PLESA
DANCS-PIRAN - LA VIVANDIERE
OSNOVNI TEČAJ NA KONCERTU DANCS-PIRAN
UTRINEK IZ BALETA BENEŠKI KARNEVAL
SKOK V MORJE

Mednarodni poletni baletni tabor Dancs-Piran je prav gotovo poseben, saj se razlikuje od večine poletnih baletnih šol, ki se organizirajo po svetu. 

Čeprav v Osnovnem naprednem tečaju klasičnega baleta udeleženci izvajajo tudi delavnico baletne tehnike, pa v okviru vseh ostalih aktivnosti potekajo priprave na uprizoritve dveh ali treh predstav, ki jih bodo udeleženci v letu 2024 predstavili v veliki dvorani Dancs centra in na velikem odru zunanjega gledališča, v Amfiteatru Avditorija Portorož.

Nadaljevalna & Profesionalna delavnica klasičnega baleta ob vsakodnevnem baletnem treningu ponuja še dve delavnici: Delavnico klasično-baletnega repertoarja – baletni zbor in solo in/ali Delavnico variacije, pas de deux. V okviru obeh potekajo priprave na predstave. Udeleženci se učijo in vadijo posamezne variacije ali/in pripravljajo celovečerno baletno predstavo. 

Dvotedenski tabor – vsaj dve predstavi – baletna koncerta!

V letu 2024 bodo udeleženci Dancs-Pirana odplesali tri predstave, prvo predvidoma v veliki dvorani Dancs centra, drugi dve pa v Amfiteatru Avditorija Portorož!

Po zaključku prvega tedna tabora bo v soboto 3. avgusta 2024 ob 21. uri na sporedu Prvi baletni večer Dancs-Piran 2024, na katerem bodo nastopili vsi udeleženci prvega tedna Dancs-Piran-a. V drugem tednu Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran 2024 bosta na sporedu celovečerna baletna prestava ali divertissman (odvisno od števila udeležencev), nato pa še Zaključni gala baletni večer Dancs-Piran.

Tako Mednarodni baletni tabor Dancs-Piran ne ponuja ravno povsem enakega, vsakodnevnega načina dela, kakršnega baletni plesalci opravljajo med gledališko sezono oziroma med šolskim letom, saj so  aktivnosti usmerjene v pripravljanje javnih dogodkov – dveh baletnih koncertov in ene celovečerne baletne predstave ali divertissmana. Na tak način udeleženci prejmejo nova znanja, ob njih pa tudi dragocene odrske izkušnje. 

Pleši v drugih celovečernih baletnih predstavah, ki jih bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije uprizarjalo v času trajanja Dancs-Pirana 2024 in oproščen-a boš plačila kotizacije za udeležbo na Dancs-Piran 2024!

Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) zainteresiranim za udeležbo v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta v okviru svojih dejavnosti dodatnega izobraževanja mladih baletnih plesalcev ponuja tudi možnost, da se tisti, ki to želijo, prijavo za morebitno sodelovanje v izvedbah baletnih predstav, ki jih  DBUS uprizarja v času trajanja Mednarodnega poletnega baletnega tabora Dancs-Piran. V primeru, da ste za sodelovanje zainteresirani, se morate najprej prijaviti, tako da izpolnete in pošljete obrazec, ki ga najdete v nadaljevanju. V kolikor boste nato za sodelovanje izbrani, boste morali biti v Piranu najmanj 10 dni pred pričetkom Dancs-Pirana 2024. Če plešete v predstavah DBUS, ste nato oproščeni plačila kotizacije, zato vse delavnice, razen delavnice variacije, pas de deux …* obiskujete brezplačno, krijete pa samo stroške bivanja in prehrane. (*V kolikor želite obiskovati tudi Delavnico variacije, pas de deux … morate zanjo plačati kotizacijo).

Dancs-Piran ob tem nudi tudi številne dodatne individualne poletne aktivnosti, od kopanja v morju, medsebojnega druženja udeležencev, obiska baletnih predstav, večernih sprehodov in posedanja ter druženja po piranskih ulicah, pa vse do sklepanja novih poznanstev in prijateljstev.