AVAILABILITY

Elementary advanced course of Classical ballet

First week

20

Ocupate

19

Ocupate

18

Ocupate

17

Ocupate

16

Ocupate

15

Ocupate

14

Ocupate

13

Ocupate

12

Ocupate

11

Ocupate

10

Ocupate

9

Ocupate

8

Ocupate

7

Ocupate

6

Ocupate

5

Ocupate

4

Available

3

Available

2

Available

1

Available

Elementary advanced course of Classical ballet

Second week

20

Ocupate

19

Ocupate

18

Ocupate

17

Ocupate

16

Ocupate

15

Ocupate

14

Ocupate

13

Ocupate

12

Ocupate

11

Ocupate

10

Ocupate

9

Ocupate

8

Ocupate

7

Ocupate

6

Ocupate

5

Ocupate

4

Ocupate

3

Ocupate

2

Available

1

Available

Advance & Professional workshop

First week

25

Ocupate

 24

Ocupate

23

Ocupate

22 

Ocupate

21 

Ocupate

20

Ocupate

19

Ocupate

18

Ocupate

17

Ocupate

16

Ocupate

15

Ocupate

14

Ocupate

13

Ocupate

12

Available

11

Available

10

Available

9

Available

8

Available

7

Available

6

Available

5

Available

4

Available

3

Available

2

Available

1

Available

Advance & Professional workshop

Second week

25

Ocupate

24

Ocupate

23

Ocupate

22

Ocupate

21

Ocupate

20

Ocupate

19

Ocupate

18

Ocupate

17

Ocupate

16

Ocupate

15

Ocupate

14

Ocupate

13

Ocupate

12

Available

11

Available

10

Available

9

Available

8

Available

7

Available

6

Available

5

Available

4

Available

3

Available

2

Available

1

Available

Privacy Policy / Politika zasebnosti

Privacy Policy

Last Updated On 30-Jan-2024

Effective Date 30-Jan-2024

This Privacy Policy describes the policies of Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, Slovenia 1000 Ljubljana, Slovenia, email: info@dancs-piran.com, phone: +386 40 465 160 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://dancs-piran.com ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

Information We Collect:

We will collect and process the following personal information about you:

 Name

 Email

 Mobile

 Date of Birth

 Address

 Payment Info

How We Use Your Information:

We will use the information that we collect about you for the following purposes:

Marketing/ Promotional:

If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

How We Share Your Information:

We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

Analytics:

We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.

We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

Retention Of Your Information:

We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after each camp or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

Your Rights:

Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@dancs-piran.com. We will respond to your request in accordance with applicable law.

You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at info@dancs-piran.com.

Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

Cookies Etc.

To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

Security:

The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

Third Party Links & Use Of Your Information:

 Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Grievance / Data Protection Officer:

 If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, email: info@dancs-piran.com. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Privacy Policy generated with CookieYes.

Politika zasebnosti

Nazadnje posodobljeno 30. januarja 2024

Datum začetka veljavnosti 30. januar 2024

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje politike Društva baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet artists association, Župančičeva 1, Slovenija 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@dancs-piran.com, telefon: +386 40 465 160 o zbiranju, uporabi in razkritju vaših podatkov, ki jih zbiramo, ko uporabljate našo spletno stran ( https://dancs-piran.com ). (servis”). Z dostopom do storitve ali njeno uporabo soglašate z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših podatkov v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti. Če se ne strinjate z istim, vas prosimo, da ne dostopate do storitve in je ne uporabljate.

Ta pravilnik o zasebnosti lahko kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila in bomo objavili spremenjen pravilnik o zasebnosti v storitvi. Spremenjeni pravilnik bo začel veljati 180 dni od objave spremenjenega pravilnika v storitvi in vaš nadaljnji dostop ali uporaba storitve po tem času pomeni, da se strinjate s spremenjenim pravilnikom o zasebnosti. Zato priporočamo, da občasno pregledate to stran.

Podatki, ki jih zbiramo:


O vas bomo zbirali in obdelovali naslednje osebne podatke:

Ime

E-naslov

Mobilni

Datum rojstva

Naslov

Informacije o plačilu

Kako uporabljamo vaše podatke:

Podatke, ki jih zbiramo o vas, bomo uporabili za naslednje namene:

Trženje/promocija:

Če želimo vaše podatke uporabiti za kateri koli drug namen, vas bomo vprašali za soglasje in bomo vaše podatke uporabili šele, ko prejmemo vaše soglasje in nato samo za namen(e), za katere soglasje podelimo, razen če od nas zahteva, da storimo drugače. pravo.

Kako delimo vaše podatke:

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenesli nobeni tretji osebi brez vašega soglasja, razen v omejenih okoliščinah, kot je opisano spodaj:

Analitika:

Od tretjih oseb zahtevamo, da uporabljajo osebne podatke, ki jim jih prenesemo, samo za namen, za katerega so bili preneseni, in jih ne hranijo dlje, kot je potrebno za izpolnitev omenjenega namena.
Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi za naslednje: (1) zaradi ravnanja v skladu z veljavno zakonodajo, uredbo, sodno odredbo ali drugim pravnim postopkom; (2) za uveljavljanje vaših pogodb z nami, vključno s tem pravilnikom o zasebnosti; ali (3) za odgovor na trditve, da vaša uporaba storitve krši katere koli pravice tretjih oseb. Če se storitev ali naše podjetje združi ali pridobi z drugim podjetjem, bodo vaši podatki eno od sredstev, ki se prenesejo na novega lastnika.

Hramba vaših podatkov:

Vaše osebne podatke bomo hranili pri nas od 90 dni do 2 leti po vsakem taborjenju ali tako dolgo, kot jih potrebujemo za izpolnjevanje namenov, za katere so bili zbrani, kot je podrobno opisano v tem pravilniku o zasebnosti. Določene podatke bomo morda morali hraniti dlje časa, kot je vodenje evidenc/poročanje v skladu z veljavno zakonodajo ali iz drugih zakonitih razlogov, kot je uveljavljanje zakonskih pravic, preprečevanje goljufij itd. Preostali anonimni podatki in združeni podatki, ki vas ne identificirajo (neposredno ali posredno), se lahko hranijo za nedoločen čas.

Vaše pravice:

Odvisno od veljavne zakonodaje imate morda pravico do dostopa in popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov ali prejemanja kopije vaših osebnih podatkov, omejitve ali nasprotovanja aktivni obdelavi vaših podatkov, prosite, da delimo (prenesemo) vaše osebne podatke. podatke drugemu subjektu, preklic kakršnega koli soglasja, ki ste nam ga dali za obdelavo vaših podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri zakonskem organu in druge pravice, ki so lahko pomembne v skladu z veljavno zakonodajo. Za uveljavljanje teh pravic nam lahko pišete na info@dancs-piran.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.
Od neposrednega trženjskega komuniciranja ali profiliranja, ki ga izvajamo v marketinške namene, se lahko odjavite tako, da nam pišete na info@dancs-piran.com.
Upoštevajte, da če nam ne dovolite zbiranja ali obdelave zahtevanih osebnih podatkov ali prekličete soglasje za obdelavo le-teh za zahtevane namene, morda ne boste mogli dostopati ali uporabljati storitev, za katere so bili vaši podatki potrebni.

Piškotki itd.:

Če želite izvedeti več o tem, kako jih uporabljamo in o vaših izbirah v zvezi s temi tehnologijami sledenja, si oglejte naš pravilnik o piškotkih.

Varnost:

Varnost vaših podatkov je za nas pomembna in uporabili bomo razumne varnostne ukrepe, da preprečimo izgubo, zlorabo ali nepooblaščeno spremembo vaših podatkov pod našim nadzorom. Vendar pa glede na inherentna tveganja ne moremo zagotoviti absolutne varnosti in posledično ne moremo zagotoviti ali jamčiti za varnost vseh informacij, ki nam jih posredujete, in to počnete na lastno odgovornost.

Povezave tretjih oseb in uporaba vaših podatkov:

Naša storitev lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne upravljamo mi. Ta pravilnik o zasebnosti ne obravnava pravilnika o zasebnosti in drugih praks tretjih oseb, vključno s katero koli tretjo osebo, ki upravlja katero koli spletno mesto ali storitev, ki je lahko dostopna prek povezave v storitvi. Močno vam svetujemo, da pregledate politiko zasebnosti vsakega spletnega mesta, ki ga obiščete. Nimamo nadzora in ne prevzemamo odgovornosti za vsebino, pravilnike o zasebnosti ali prakse katerih koli spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Pooblaščenec za pritožbe / varstvo podatkov:

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede obdelave vaših podatkov, ki so na voljo pri nas, lahko pošljete e-pošto našemu uradniku za pritožbe na Društvo baletnih umetnikov Slovenije / Slovenian Ballet Artists Association, Župančičeva 1, e-pošta: info@dancs-piran.com. Vaše pomisleke bomo obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo.

Politika zasebnosti, ustvarjena s CookieYes.

MIRNA SPORIŠ

BALET V PIRANU
MIRNA SPORIŠ

She is coming from Croatia.

She is the Principal of Ballet of Croatian national theatre Zagreb, ballet pedagogue, ballet master and choreographer.

At the International Summer Ballet Camp Dancs-Piran, she will teach in the Elementary advanced course of Classical ballet for the first time.

In 2024 Mirna Sporiš will teach:

in Elementary advanced course of Classical ballet:

   • Ballet lectures
   • Classical ballet technique
   • Choreographic workshop – preparation for performance

Mirna Sporiš was born in Zagreb, where she graduated at the High School for Classical Ballet in Zagreb in 1990. In the same year she became a member of the Ballet of the Croatian National Theater in Zagreb, in 1993 she was promoted to soloist and in 2003 to the Principle.

In 2016 she finished her studies at the Academy of Dramatic Arts, where she graduated from classical ballet pedagogy in the first generation of students.

In addition to being active in the field of dance, Mirna Sporiš also works all the time as a teacher, choreographer, choreographer’s assistant and director. For many years she collaborated with the Croatian Ballet Group, Opera b. b. and with the Carlotta Grisi Ballet studio in Umag. She led many workshops for professional ballet dancers, and as a teacher she regularly cooperates with the Liberdance dance center from Zagreb and the Lujo Sarkočević Secondary Ballet School in Dubrovnik. In 2021 she became a professor of classical ballet at the Ana Maletić College of Contemporary Dance.

She has choreographed for various cultural events, and in 2016 she was one of the main creators of the installation of the Nutcracker exhibition at MUO Zagreb. Her choreographies Resurrection and Forever were performed at the Croatian National Theater in Zagreb.

During her long career, she collaborated with many world-renowned choreographers such as Hans van Mannen, Edward Clug, Marco Goecke, Ashley Page, Patrick Armand, Derek Dean, Vladimir Derevianko, Vasco Wellenkamp, Youri Vàmos, Renato Zanella, Waczlaw Orlykowski, Milko Šparemblek, Dinko Bogdanić, Leo Mujić, Staša Zurovac and many others.

She toured in Italy, Germany, Spain, Denmark, Austria, Slovenia, Portugal, Japan, South Africa, Mexico, Sweden, Serbia, Macedonia, Hungary, the Czech Republic and elsewhere. Mrs. Sporiš has made many documentaries and TV shows about Ballet for television.

She also achieved notable success at various ballet competitions (first place at the Federal Competition of Ballet Schools in Zemun in 1988, bronze medal at the Yugoslav Ballet Competition in Novi Sad in 1988, first place at the Yugoslav Competition of Ballet Dancers in Belgrade in 1990).

She is the recipient of several awards, including the Ana Roje Award for the theater season 2005/06 for the roles of Pas de deux in Giselle, the Child in the ballet Maestro, the Fairy of Temperament in Sleeping Beauty and for the entire professional attitude towards the profession of a ballet dancer, in 2006, the award of the Croatian Theater for the role of Swanilda in the ballet Coppélia in Montmartre by Leo Delibes, choreographed by Youri Vàmos and performed by the Croatian National Theater Zagreb, and in 2013 the Mare Nostrum Croaticum for his contribution to cultural art.

Since 2022, she is the head of the Carlotta Grisi Dance Center in Umag, where she also teaches.

SZILÀRD MACHER

BALET V PIRANU
SZILÀRD MACHER

He is coming from Hungary.

He is Ballet dancer, teacher, Choreographer, Vice-Rector at HDU.

At the International summer ballet camp Dancs-Piran Mr. Macher will teach for the first time.

In 2024 he will teach:

in Advance & Professional workshop of Classical ballet:

   • Classical ballet training
   • Workshop of Classical ballet repertoire Solo and corps de ballet
   • Workshop Variations, pas de deux …
  •  

Szilárd Macher studied at the Győr Ballet School of the Arts between 1985 and 1991 and then at the Hungarian Dance Academy until 1994. After graduation he was offered a contract to the Hungarian National Ballet where he danced until 2020, in 2000 was promoted to Soloist.  

Most important roles at HNB: Prince (The Nutcracker), Rotbart, Pas de trois (Swan Lake), Peasant pas de deux (Giselle), Waclaw (The Fountain of Bakhchisaray), Karenin (Anna Karenina), Gremin (Onegin), Paris (Romeo and Juliet), Charles Hamilton, Mr. Kennedy (Gone with the Wind), The Lord (The Tragedy of Man), Adam (Tricky Students), The Witch (Snow White), The High Brahmin (La Bayadére), Four Hungarian Officiers (Mayerling), principal parts in ballets by Balanchine (Serenade, Symphony in C, La Sonnambula) and solos in works of Kylian (Six Dances), van Manen (Five Tangos, Concertante, Adagio Hammerklavier), North (Death and the Maiden), de Valois (Checkmate), MacMillan (Concerto), Harangozó (Polovetsian Dances), Pártay (Bolero, Othello, The Golden Brush), Dózsa (Adagietto) and Lukács (Connection).  

He received Junior Interlyra Award in 2002, Harangozó Gyula Prize from the Hungarian Ministry of Culture in 2007 and Golden Cross of Merit of Hungary in 2017. Toured with HNB in USA, Mexico, China, Japan, Spain, the Netherlands, Finland and was invited to international gala performances in Russia, Austria, Italy, Great-Britain, Finland as well as in Budapest in the memory of Rudolf Nureyev. 

He graduated as ballet-teacher (BA) in 1998 and as dance theoretician and critic (BA) in 2003 at HDA, and at the University of Theatre and Film Arts (SZFE) he got MA diploma as choreographer in 2007. Earned a DLA in 2015. 

Teacher at the Hungarian Dance Academy/University from 1998, since 2018 as University Professor. In 2010 was appointed as Director of Institute for Training Dance Artists. Vice-Rector since 2020. 

His students won numerous awards at international ballet competitions and they are members of different companies worldwide (Semperoper Ballett Dresden, The Royal Swedish Ballet, Tulsa Ballet, Hong Kong Ballet, Vienna Staatsballet, Ballet Mainz, Croatian and Hungarian National Ballet companies, Hofesh Shechter Company, Dresden Frankfurt Dance Company, GöteborgsOperans Danskompani etc). He was a guest teacher/giving workshops in Amsterdam, in Oslo and Helsinki, in Taiwan and was teaching at the International Summer Courses and Dance Festivals of HDU, and Slovenia. Was also ballet master of the Hungarian National Ballet, Formosa Ballet (Taiwan), Ballet Preljocaj and Nureyev International Ballet Competition. 

He was member of the jury at the Mia Corak Slavenska IBC (Zagreb, 2016), 12th IBC – Sicily (2017), Anna Pavlova BC (Florence, 2018), Pacific IBC (Tokyo, 2019). Also working as a dance critic and theoretician at Hungarian Dance Magazine.

YELENA PANKOVA

PLESNO POLETJE V PIRANU
YELENA PANKOVA

Yelena Pankova is coming from Sankt Petersburg, Russia.

She is one of the most eminent ballerinas of 20. century, a Ballet mistress, Choreographer and Ballet professor with Doctorate of Vaganova Academy in Sankt Petersburg.

At the International summer ballet camp Mrs. Pankova will teach for the third time in 2024.

In 2024 she will teach:

in Advance & Professional workshop of Classical ballet:

   • Classical ballet training
   • Workshop of Classical ballet repertoire Solo and corps de ballet
   • Workshop Variations, pas de deux …

 

in Elementary advanced course of Classical ballet:

   • Character dances.

Yelena Pankova graduated from the Vaganova Academy of Russian Ballet (class of Professor L.Safronova) in 1981. Upon graduation entered the Kirovsky (Mariinsky) Theatre, where she began to work under renowned masters I. Kolpakova and O. Moiseeva. While working at the theatre, she performed leading parts in the ballets such as The Fountain of Bakhchisaray, Don Quixote, Pushkin, Sleeping Beauty, Giselle, Paquita, Swan Lake, Le Corsaire, Cinderella, Les Sylphides, La Vivandiere and others. As a leading soloist of the Mariinsky, she went on tour in the USA, Canada, Australia, Great Britain, France and other countries. In 1989, she became one of the first performers of George Balanchine’s choreography in Russia, having presented the leading part in his Scottish Symphony premiere performances. In 1990, by invitation of Peter Schaufuss, she became a Segnior Principal at the English National Ballet, where she performed title roles in productions such as Etudes by H. Lander, Swan Lake by V. Burmeister, Romeo and Juliette by B. Stivenson, Nutcracker and Coppelia by R. Hynd and others. In 1991 she was awarded with the Best Dancer Prize by the British Critics Association. In 1993, she became prima ballerina of the Bavarian State Ballet in Munich, Germany, where she mastered European ballet classics of the XX. century. In recent years she has combined her activities as ballerina and choreographer. She has staged several well-known performances, such as Le Corsaire at the Tatar Musa Jalil State Academic Theatre of Opera and Ballet, Kazan (2005), Swan Lake at the Theatro Municipal in Rio de Janeiro (2007 – awarded with a prize of The Best Brazilian Ballet Production of the Year), Sleeping Beauty at the Croatian National Theatre in Split (2010), Raymonda in Theatre Vanemuine in Tartu, Raymonda” in Perm, ” La Sylphide” in Ekaterinburg” and others. Yelena Pankova was a Ballet professor at the well known Boris Eifman Academy in Sankt Petersburg and today She is a balletmeister in Ekaterinbourg Ural ballet, and she is also teaching “The art of rehearsal” in SPb Konservatory. 

ANTON BOGOV

PLESNO POLETJE V PIRANU
ANTON BOGOV

He is coming from Russia with Slovenian nationality.

He is internationaly recognised ballet dancer, ballet master and  pedagogue.

At the International summer ballet camp Mr. Bogov will teach for the fourth time.

In 2024 he will teach at Dancs-Piran in Advance & Professional workshop of Classical ballet:

  • Classical ballet training
  • Workshop of Classical ballet repertoire Solo and corps de ballet
  • Workshop Variations, pas de deux …

Anton Bogov was born in Omsk (today’s Russian federation). He completed his ballet training in Almaty (Kazakhstan). His prolific talent and stamina were quite notable already in his earliest performances for various school productions and occasional theatre projects. In 1993, just after attending an international ballet competition in Moscow, he became soloist at the International Ballet Theatre Ochi in Nagoya, where he still occasionally performs as a guest soloist. The following year (1994), he joined the Maribor Ballet Ensemble, where he gradually became soloist after two years. In 1998, he became a Slovenian citizen. As a first soloist and principal dancer of the Maribor Ballet, he regularly performs with other ensembles as well, for example with Ljubljana Ballet Ensemble (The Nutcracker, Giselle, Anna Karenina, Swan Lake), Graz Ballet (La Sylphide, La fille mal gardée), Croatian National Ballet in Zagreb (The Sleeping Beauty, Swan Lake, Don Quixote, La Bayadère, Carmen) and the Czech National Ballet in Prague (Swan Lake). Anton often performs at several international ballet festivals, e.g. in Osaka (Don Quixote, La Sylphide), Bregenz (Don Quixote), he toured also with the Romanian National Ballet in various European countries, and attended the Kishinev Festival in Moldavia. At the Toulon Ballet, he danced two principal roles in The Sleeping Beauty and Coppélia. In Atlanta (federal state Georgia in the USA) he toured with Tchaikovsky’s ballet Swan Lake; he is a well-sought after partner and participant of ballet gala events (such as is Roberto Bollé and Friends), mostly in Italy (Bologna, Genova and Parma). In addition to his classical ballet training and performance, he often participated in neoclassical and contemporary choreographies (Balanchine, MacMillan, Massine, Clug, Turcu, etc.). Between 1995 and 2004, he won several prizes at international ballet competitions in Seoul, Ljubljana, Budapest, Varna, Nagoya, Luxemburg and Shanghai. In 2006, Anton was named as the most distinguished artist of the city of Maribor by journalists at the review Mariborčan. In the following year (2007), he won the Prešeren Foundation Award. Among Anton’s last performances, one should point out the title role from Prokofiev’s neoclassical ballet Romeo and Juliet (choreographed by Valentina Turcu), the role of Don José from Shchedrin’s Carmen (also choreographed by V. Turcu), as well as his rendered interpretations of Colin (La fille mal gardée), Viscount Valmont (Dangerous Liaisons), Prince Siegfried (Swan Lake), etc. His latest compelling creation, imbued with mature artistry and style, is the title role in Valentina Turcu’s narrative ballet Yevgeny Onegin.Anton Bogov was born in Omsk (today’s Russian federation), whilst he completed his ballet training in Almaty (Kazakhstan). His prolific talent and stamina were quite notable already in his earliest performances for various school productions and occasional theatre projects. In 1993, just after attending an international ballet competition in Moscow, he was engaged as a soloist at the International Ballet Theatre Ochi in Nagoya, where he still occasionally performs as a regular guest soloist. The following year (1994), he joined the Maribor Ballet Ensemble, where he was promoted to a rank of the soloist after two years. In 1998, he became a Slovenian citizen. As a first soloist and principal dancer of the Maribor Ballet he regularly performs with other ensembles as well, for example with Ljubljana Ballet Ensemble (The Nutcracker, Giselle, Anna Karenina, Swan Lake), Graz Ballet (La Sylphide, La fille mal gardée), Croatian National Ballet in Zagreb (The Sleeping Beauty, Swan Lake, Don Quixote, La Bayadère, Carmen) and Czech National Ballet in Prague (Swan Lake). Anton often performs at several international ballet festivals, e.g. in Osaka (Don Quixote, La Sylphide), Bregenz (Don Quixote), he toured also with the Romanian National Ballet in various European countries, and attended the Kishinev Festival in Moldavia. At the Toulon Ballet, he danced two principal roles in The Sleeping Beauty and Coppélia. In Atlanta (federal state Georgia in the USA) he toured with Tchaikovsky’s ballet Swan Lake; he is a well-sought partner and participant of ballet gala events (such as is Roberto Bollé and Friends), mostly in Italy (Bologna, Genova and Parma). In addition to his classical ballet training and performance, he often participated in neoclassical and contemporary choreographies (Balanchine, MacMillan, Massine, Clug, Turcu, etc.). Between 1995 and 2004, he won several prizes at international ballet competitions in Seoul, Ljubljana, Budapest, Varna, Nagoya, Luxemburg and Shanghai. In 2006, Anton was named as the most distinguished artist of the city of Maribor by journalists at the Mariborčan. In the following year (2007), he won the Prešeren Foundation Award. Among Anton’s last performances, one should point out the title role from Prokofiev’s neoclassical ballet Romeo and Juliet (choreographed by Valentina Turcu), the role of Don José from Shchedrin’s Carmen (also staged by V. Turcu), as well as his rendered interpretations of Colin (La fille mal gardée), Viscount Valmont (Dangerous Liaisons) and Prince Siegfried (Swan Lake).

PRICE LIST DANCS-PIRAN 2024 – COURSE & WORKSHOP

OB BALETNEM DROGU

Attention!

Price list DANCS-PIRAN include only Application fee for workshops attendance and does not include costs for accommodation and/or nutrition in Dancs Center. To see the Price list for accomodation and/or nutrition in Dancs center visit please:

ELEMENTARY ADVANCED COURSE OF CLASSICAL BALLET

Price list for participation in the course in its full extent

FIRST MINUTE PRICE

FOR APPLICATIONS UNTIL FEBRUARY 15, 2024
 •  

Single week:

Registration fee + 4 workshops / day x 6 days + performance at one Dancs-Piran evening

412,50 eur

Entire camp in duration of two weeks:

Registration fee + 4 workshops / day x 12 days + performance at two Dancs-Piran evenings

675,50 eur

CONDITIONS:

  • possibility of payment in two consecutive monthly instalments
  • the first instalment (EUR 50.00 application fee and 50% of the remaining amount) must be settled by February 15, 2024
  • in case that the first installment is not settled by February 15, 2024, you are no longer entitled to the FIRST MINUTE PRICE
  • the rest amount of the invoice (second instalment) must be settled in full by March 15, 2024 at the latest
  • in case of cancellation, you are entitled to a partial refund under the conditions for First minute registration – tip: you can take advantage of the insurance option with one of the insurance companies
  •  
  • the amount does not include the cost of accommodation and meals

FULL PRICE

FOR APPLICATIONS FROM FEBRUARY 16, 2024
 •  

Single week:

Registration fee + 4 workshops / day x 6 days + performance at one Dancs-Piran evening

562,50 eur

Entire camp in duration of two weeks:

Registration fee + 4 workshops / day x 12 days + performance at two Dancs-Piran evenings

825,50 eur

CONDITIONS:

  • possibility of payment in a maximum of four instalments – the number of instalments depends on the date of application
  • the entire amount of invoice must be settled by July 15, 2024 at latest
  • you are not entitled to a refund in case of cancellation – you can use possibility of insurance by one of Insurance companies
  • in case of cancellation of participation, you are entitled to a partial refund under the conditions for registrations according to the price class Full price – tip: you can take advantage of the possibility of insurance with one of the insurance companies
  • the amount does not include the cost of accommodation and meals

DISCOUNTS:

Discounts do not add up!

 • 5% discount on the price for participation in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet that is lasting two weeks in 2024 for those participants of the International Summer Ballet Camp Dancs-Piran 2024 who attended the camp in full in 2023;
 • 3% discount on the price for participation in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet that is lasting a single week in 2024 for those participants of the International Summer Ballet Camp Dancs-Piran 2024 who attended all workshops (not optional) and participated in duration of two weeks in 2023;
 • 2,5% discount on the price for participation in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet in duration of its full (two weeks) in 2024 for those participants of the International Summer Ballet Camp Dancs-Piran 2024 who attended the camp in 2023 in duration of a single week;
 • 2% discount on the price for participation in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet in duration of an single week in 2024 for those participants of the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp 2024 who attended the camp in 2023 in duration of a single week;
  • 10% discount on the price for participation in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet in duration of its full (two weeks) in 2024 for those participants of Dancs-Piran International Summer Ballet Camp 2024 who have attended the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp for at least five times between 2014 and 2023;
  • 7% discount on the price for participation in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet in duration of a single week in 2024 for those participants who have attended the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp for at least five times between 2014 and 2023;
  • 25% discount on the price for participation in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet in duration of its full (two weeks) in 2024 for those participants who attended the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp in all years from 2014 to 2023;
  • 15% discount on the price for participation in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet in duration of a single week in 2024 for those participants who attended the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp in all years from 2014 to 2023.

ADVANCE & PROFESSIONAL WORKSHOP OF CLASSICAL BALLET

Price list for participation in the workshops

FIRST MINUTE PRICE

FOR APPLICATIONS UNTIL FEBRUARY 15, 2024
 •  

FORST OPTION:

Classical ballet training & Choreography workshop of classical ballet repertoire

Single week:

Registration fee + 3 workshops / day x 6 days + performance at one Dancs-Piran evening

409,75 eur

Entire camp in duration of two weeks:

Registration fee + 3 workshops / day x 12 days + performance at two Dancs-Piran evening

669,50 eur

+ OPTIONAL – EXTRA CHARGE: Workshop: variations, pas de deux

Single week:

1 workshop / day x 6 days + performance with variation or pdd… on one evening Dancs-Piran

197,10 eur

Entire camp in duration of two weeks:

1 workshop / day x 12 days + performance with variation or pdd… on two evening Dancs-Piran

344,20 eur

SECOND OPTION:

Classical ballet training & Workshop: variations, pas de deux…

Single week:

333,68 eur

Entire camp in duration of two weeks:

567,36 eur

CONDITIONS:

  • possibility of payment in two consecutive monthly instalments
  • the first instalment (EUR 50.00 application fee and 50% of the remaining amount) must be settled by February 15, 2024
  • in case that the first installment is not settled by February 15, 2024, you are no longer entitled to the FIRST MINUTE PRICE
  • the rest amount of the invoice (second instalment) must be settled in full by March 15, 2024 at the latest
  • in case of cancellation, you are entitled to a partial refund under the conditions for First minute registration – tip: you can take advantage of the insurance option with one of the insurance companies
  • the amount does not include the cost of accommodation and meals

FULL PRICE

FOR APPLICATIONS FROM FEBRUARY 16, 2024
 •  

FIRST OPTION:

Classical ballet training & Choreography workshop of classical ballet repertoire

Single week:

Registration fee + 3 workshops / day x 6 days + performance at one Dancs-Piran evening

559,75,60 eur

Entire camp in duration of two weeks:

Registration fee + 3 workshops / day x 12 days + performance at two Dancs-Piran evening

819,50 eur

+ OPTIONAL – EXTRA CHARGE: Workshop: variations, pas de deux

Single week:

1 workshop / day x 6 days + performance with variation or pdd… on one evening Dancs-Piran

272,20 eur

Entire camp in duration of two weeks:

1 workshop / day x 12 days + performance with variation or pdd… on two evening Dancs-Piran

419,40 eur

SECOND OPTION:

Classical ballet training & Workshop: variations, pas de deux…

Single week:

483,68 eur

Entire camp in duration of two weeks:

717,36 eur

CONDITIONS:

  • possibility of payment in a maximum of four instalments – the number of instalments depends on the date of application
  • the entire amount of invoice must be settled by July 15, 2024 at latest
  • in case of cancellation of participation, you are entitled to a partial refund under the conditions for registrations according to the price class Full price – tip: you can take advantage of the possibility of insurance with one of the insurance companies
  • the amount does not include the cost of accommodation and meals

DISCOUNTS:

Discounts do not add up and do not apply to those participants who attended Dancs-Piran in previous years as dancers in performances of DBUS!

 • 5% discount on the price for participation in Advance & Professional workshop of Classical Ballet that is lasting two weeks in 2024 for those participants of the International Summer Ballet Camp Dancs-Piran 2024 who attended the camp in full in 2023;
 • 3% discount on the price for participation in Advance & Professional workshop of Classical Ballet that is lasting a single week in 2024 for those participants of the International Summer Ballet Camp Dancs-Piran 2024 who attended all workshops (not optional) and participated in duration of two weeks in 2023;
 • 2,5% discount on the price for participation in Advance & Professional workshop of Classical Ballet in duration of its full (two weeks) in 2024 for those participants of the International Summer Ballet Camp Dancs-Piran 2024 who attended the camp in 2023 in duration of a single week;
 • 2% discount on the price for participation in Advance & Professional workshop of Classical Ballet in duration of an single week in 2024 for those participants of the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp 2024 who attended the camp in 2023 in duration of a single week;
  • 10% discount on the price for participation in Advance & Professional workshop of Classical Ballet in duration of its full (two weeks) in 2024 for those participants of Dancs-Piran International Summer Ballet Camp 2024 who have attended the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp for at least five times between 2014 and 2023;
  • 7% discount on the price for participation in Advance & Professional workshop of Classical Ballet in duration of a single week in 2024 for those participants who have attended the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp for at least five times between 2014 and 2023;
  • 25% discount on the price for participation in Advance & Professional workshop of Classical Ballet in duration of its full (two weeks) in 2024 for those participants who attended the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp in all years from 2014 to 2023;
  • 15% discount on the price for participation in Advance & Professional workshop of Classical Ballet in duration of a single week in 2024 for those participants who attended the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp in all years from 2014 to 2023.

WHY THE INTERNATIONAL SUMMER BALLET CAMP DANCS-PIRAN IS SPECIAL?

PREDSTAVA DANCS-PIRAN - PAQUITA

Specialties of Dancs-Piran

BALETNI TRENING DANCS-PIRAN
DELAVNICA SODOBNEGA PLESA
DANCS-PIRAN - LA VIVANDIERE
OSNOVNI TEČAJ NA KONCERTU DANCS-PIRAN
UTRINEK IZ BALETA BENEŠKI KARNEVAL
SKOK V MORJE

The Dancs-Piran International Summer Ballet Camp is certainly special as it is different from the most summer ballet schools organised around the world.

Although in the Elementary Advanced Course of Classical Ballet the participants also conduct a ballet technique workshop, all other activities goes to preparations for the staging of two or three performances, which the participants will present in 2024 in the big studio of Dancs center and on the big stage of the outdoor theater – Amphitheater of the Auditorij Portorož.

The Advanced & Professional workshop of classical ballet offers two more workshops in addition to daily ballet training: the Classical ballet repertoire – Corps de Ballet and solo  and workshop: variations, pas de deux …. Preparations for the performances are taking place within both, of which two options are offered to be attended. 

Two-week camp – three performances!

In 2024, the Participants of Dancs-Piran will perform in three public performances, first in the big studio of Dancs center and other two on the big stage of the Amphitheater Auditorij Portorož-Portorose.

After the end of the first week of the camp, on Saturday August 3, 2024, at 9 pm the First Dancs-Piran 2024 Ballet Evening will take place, featuring all participants in the first week of Dancs-Piran. In the second week of Dancs-Piran a full-length Ballet performance or Divertissman (August 9, 2024), and the Closing Ballet Gala evening Dancs-Piran (August 10, 2024) will take place.

Thus, the Dancs-Piran International Ballet Camp does not offer the same process of work as dancers have during the Theatre season or School year, since activities are focused on preparing public events – two ballet concerts and one full-length ballet performance. On that way Participants gets new knowledge and also new stage experiences.

Dance also in other full-length ballet performances staged by the Slovenian Ballet Artists Association in the summer and you will be exempt from paying the registration fee for participating in Dancs-Piran*!

The Association of Ballet Artists of Slovenia (DBUS) offers those interested who are willing to participate in the Advance & Professional Workshop of Classical Ballet as part of its activities for additional education of young ballet dancers to apply for possible participation in ballet performances which are staging during the Dancs-Piran International Summer Ballet Camp. If you are willing to participate you must fill up and send application form that can be find on the end of this page. If you are selected to participate then, you must be in Piran at least 10 days prior Dancs-Piran 2024 starts. If you dance in DBUS performances, you are then exempted from paying the registration fee, so you attend all the workshops, except the variation workshop, pas de deux…* for free, and you only cover the costs of accommodation and food. (*If you also want to attend the Variation Workshop, pas de deux… you have to pay the registration fee for it).

Dancs-Piran also offers many additional individual summer activities, from swimming in the sea, socializing with participants, visiting ballet performances, evening walks and sitting and on the streets of Piran, making new friendships and much more.